Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie stosownie do art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.)  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.” złożyły ofert  następujące firmy:

 

1)  Usługi Pielegniarskie St. Piel.Dypl. Środowiskowo-Rodzinna

     Mariola Woryta\ul. Nowotki 15/1

      66-620 Gubin

2)  Medis24 Sp z o.o.

     18-300 Zambrów, ul. Polowa 19

     Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp z o.o.

     04-609 Warszawa, ul. Rzeźbiarska 88       

Oferta nr 1 według kryteriów określonych w SIWZ otrzymała następująca liczbę punktów:

1 ) Cena – 45,97 pkt

2) Doświadczenie – 50 pkt

     Łącznie – 95,97 pkt

Oferta nr 2 według kryteriów określonych w SIWZ otrzymała następującą liczbę punktów:

1 ) Cena – 50 pkt

2) Doświadczenie – 50 pkt

     Łącznie – 100 pkt

W wyżej wymienionym postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy:

Medis24 Sp z o.o.

18-300 Zambrów, ul. Polowa 19

Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp z o.o.

04-609 Warszawa, ul. Rzeźbiarska 88

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniona oferta uzyskała największą ilość punktów według określonych w SIWZ kryteriów oceny oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie, określonym zgodnie z art. 94  ustawy Prawo zamówień publicznych .