Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie stosownie do art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.” złożyły oferty  następujące firmy:

 

1) Usługi Pielęgniarskie St. Piel. Dypl. Środowiskowo-Rodzinna

    Mariola Woryta, ul. Nowotki 15/1

     66-620 Gubin

2)  Medis24 sp. z o.o.

     18-300 Zambrów, ul. Polowa 19

     Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja sp. z o.o.

      04-609 Warszawa, ul. Rzeźbiarska 88      

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje, iż zgodnie z zapisem załącznika nr 6 do SIWZ zwrócił się do wybranych w toku postępowania oferentów, aby przed podpisaniem umowy udokumentowali wykazywane w toku postępowania pięcioletnie doświadczenie, za które przyznano im 50 pkt według kryteriów oceny ofert. Jednakże po ponownej analizie złożonych przez oferentów  dokumentów ustalono, iż Wykonawca - Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja sp. z o.o. z/s w Warszawie może wykazać się jedynie trzyletnim doświadczeniem w zakresie wymaganym dla realizacji objętego postępowaniem zamówienia. W świetle powyższej okoliczności Zamawiający zobowiązany był zweryfikować ocenę ofert według kryteriów zamieszczonych w SIWZ, dokonując ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferta nr 1 według kryteriów określonych w SIWZ otrzymała następująca liczbę punktów:

1) Cena – 45,97 pkt

2) Doświadczenie – 50 pkt

     Łącznie – 95,97 pkt

 

Oferta nr 2 według kryteriów określonych w SIWZ otrzymała następującą liczbę punktów:

1) Cena – 50 pkt

2) Doświadczenie – 30 pkt

     Łącznie – 80 pkt

W wyżej wymienionym postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy:

 Usługi Pielęgniarskie St. Piel. Dypl. Środowiskowo-Rodzinna

 Mariola Woryta

 ul. Nowotki 15/1

 66-620 Gubin

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniona oferta uzyskała największą ilość punktów według określonych w SIWZ kryteriów oceny oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie, określonym zgodnie z art. 94  ustawy Prawo zamówień publicznych.