Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zatrudni

pracownika socjalnego

 

Wymagania kwalifikacyjne:

należy spełnić, co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

- ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,

- ukończenie studiów na kierunku praca socjalna,

- ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z następujących kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

- ukończenie przed dniem 1 stycznia 2007 r. wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,

- otrzymanie do 1 stycznia 2008 r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

- uzyskanie dyplomu ukończenia studiów o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki   o rodzinie w przypadku ukończenia ich przed dniem 1 stycznia 2008 r. lub kontynuowanie ich przed ww. dniem,

- ukończenie przed dniem 1 maja 2004 r. studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, 

- ukończenie przed 1 listopada 2007 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,

- ukończenie studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, w przypadku rozpoczęcia ich przed dniem 1 maja 2004 r.

 

Mile widziane doświadczenie zawodowe.

 

W sprawie pracy proszę kontaktować się osobiście z kierownikiem MOPS lub jego zastępcą.